ปัจจุบันโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นสิ่งจำเป็นในการติดต่อสื่อสาร และในชีวิตประจำวัน อัตราผู้ครอบครองและใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้ตลาดการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่ในภาวะของการแข็งขันที่เข้มข้นมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่บริษัทผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในย่าน ๒.๑ GHz เพื่อให้บริการเคลื่อนที่ระบบ 3G อยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการขยายโครงข่ายติดตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (หรือเสาสัญญาณ) เพื่อรองรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 3G ดังกล่าว

สำนักงานกสทช. ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้ที่ตั้งของเสาสัญญาณว่ามีความกังวลเกี่ยวกับการตั้งสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชนที่อาจเกิด ผลกระทบต่อสุขภาพในลักษณะต่าง ๆ เช่น เวียนศีรษะ คลื่นไส้ ความจำเสื่อม นอนไม่หลับ เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา

สำนักงาน กสทช. ได้มีการจ้างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาถึงผลกระทบของ การแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อสุขภาพมนุษย์ รวมถึงการศึกษาผลกระทบของสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่จากเสาส่งสัญญาณที่อาจมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการศึกษาดังกล่าวและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลกระทบจากการแผ่คลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงเห็นควรจัดทำโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับผลการศึกษาผลกระทบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ และผลกระทบของการตั้งฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใกล้ที่อยู่อาศัยและชุมชนใน ๕ ภูมิภาค