การอบรมโครงการให้ความรู้ผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 ครั้งที่ 5 ณ จังหวัดอุดรธานี


เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงาน กสทช. ได้จัดการอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องผลกระทบของการแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐานของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของมนุษย์ 5 ภูมิภาค ระยะ 3 ให้แก่ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้นำชุมชน นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชนในพื้นที่ และประชาชนผู้ที่สนใจทั่วไป ณ ห้องอุดรธานี แกรนด์ บอลรูม โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี จำนวน 200 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด   การจัดอบรมครั้งนี้ต้องการเสนอข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน และเหตุผลที่ต้องการติดตั้งสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ  ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งเสาสถานีฐานระบบโทรศัพท์มือถือ การขออนุญาตเปิดใช้งานสถานีฐาน ระดับความแรงของคลื่นวิทยุที่สถานีฐานปล่อยออกมา และผลกระทบต่อสุขภาพ โดยวิทยากรจากสำนักงาน กสทช. กระทรวงสาธารณสุข และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์